Nordlollands Hjortelaug

Nyt, særfredning af store hjorte på Lolland!

Den 8. juli 2020.

Så kom særfredningen af hjorte fra stang til skuffelhjorte på Lolland og Falster.

Du kan se oplysninger om lokale jagttider for Lolland/Falster kommuner på dåhjort, hvor du kan finde informationen i Retsinformation.dk "Se nedenstående link til Retsinformation" 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/974               

Citat Retsinformation: 
"Dåspidshjort
 
01.10-31.01
 
Dåhjort større end spidshjort
 
01.12-31.12"

Overstående betyder, at hjorte over spidshjorte kun må jages i december måned 2020.

Du skal også være OBS på, at kalv og då er fredet i september måned 2020.

Webmaster

_______________________________

Hjortelaugsmøde den 28. august 2019

Velkomst V/ Peter Skude

Formanden Peter Skude, oplyste de fremmødte, at han havde haft kontakt til formanden for den regionale hjortevildtsgruppe Lolland-Falster V/Henning Juul, som desværre ikke kunne deltage på mødet.


Henning Juul efterlyser i nedenstående citat oplysninger om nye bestande, hvorfor formanden drøftede det med de fremmødte. Der var enighed om, at bestanden havde udviklet sig positivt, idet der ses sporadisk mere dåvildt i området som hjortelauget har interesse for at forvalte.


Undertegnede er blevet kontaktet af én lodsejer, fra Nordlolland, der oplyste at der er områder på hans afgrøder, hvor der markant er et større økonomisk tab, hvorfor at han vil afskyde nogle flere dådyr for at holde bestanden i en størrelse, som er acceptabel.      


Citat Henning Juul; svar til formanden:

”Som du sikkert ved er der d.d. ikke kommet nogen endelig udmelding fra ministeren omkring indstilling af lokale jagttider.

En uheldig kombination af valg, ny regering og sommerferie har desværre betydet, at det ikke har været muligt, at få en endelig afklaring og derfor er det de gamle/gældende jagttider på dåvildt

der er gældende i den kommende jagtsæson.

Selvom den indstillede lokale jagttid således ikke kommer i spil i år, arbejder den regionale Hjortevildtsgruppe

videre med indstillingen til næst kommende jagtsæson.

Der opfordres fortsat til, at afpasse afskydningen til de lokale bestandes køns- og alderssammmensætning, således

at der kommer balance mellem køn og flere ældre hjorte. Angående afskydning af spidshjort anbefales det at evt. afskydning rettes mod dårligt udviklede spidshjorte.

Jeg vil meget gerne høre om evt. nye bestande i jeres område så vi kan få et retvisende bestandstal på de enkelt lokaliteter (forårsbestand)

I vildtforvaltningsrådet er der et stort flertal for at indføre et arealkrav på dåhjort, kun Jægerforbundet står uden for. Jeg vil gerne høre hvordan stemningen er omkring et evt. arealkrav i jeres Hjortelaug.”


Overstående arealkrav blev drøftet, og der var enighed om, at de fremmødte bakker Jægerforbundet op i, at der ikke skal være yderligere krav til areal størrelsen i området. 


Formanden for Torrig skov, oplyste, at de havde medlemmer som jagede den store fuldskuffel i hele januar 2019, men der havde ikke været jagtheld til at nedlægge nogen stor hjort.  


Afslutningsvis blev samarbejdet imellem lodsejere, konsortier og jægere drøftet, og der var enighed om, at samarbejdet havde været med til at udvikle bestanden i en positiv retning.


Formanden: Det har aldrig været meningen, at der skulle være en bestand som på Sydlolland. Formanden foreslog derfor, at der ikke længere skulle være en regel om, hvor mange dyr der blev nedlagt, men at jægerne i stedet skal lave en fornuftig selektiv afskydning af dåkalv, då, og spidshort. For 9 år tilbage var det et mål, at der var en bestand på 70 individer i Nordlolland området. Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte. De fremmødte var dog også enstemmigt enige om, at hjorte efter spidshjort som stang- og halvskuffelhjort fredes hele jagtsæsonen 2019, og at det kun er den store fuldskuffel hjort, der kan reguleres i januar måned.        


Karsten foreslog, at den årlige optællingsdag skal være den 16. maj, i stedet for første lørdag efter 16. maj. Begrundelsen er, at mange bukkejægere er ude denne dag, og hvor de ofte mødes med nogle jagtkammerater efterfølende, hvorfor jagtoplevelserne ofte deles imellem bukkejægerne denne dag. Der opfordres derfor til at jægerne går ind på hjemmesiden og registrer, hvor mange dådyr de har observeret den 16. maj.


Hjortelaugs mødet 2020 afholdes onsdag i uge 35, den 26. august 2020, kl. 18.30 – 20.00 i jagthytten i Torrig skov.


Webmaster

Lars Knudsen


Den regionale hjortevildtgruppe orienterer.

"På baggrund af den nationale indstilling omkring balance i kønssammensætningen og ønsket om flere ældre hjorte,

sammenstillet med input fra de lokale hjortelaug og de sidste 4 års afskydning af dåvildt, arbejder den regionale hjortevildtgruppe

med følgende indstilling til regionale jagttider for Lolland, Falster og Møn i en 4-5 års forvaltningsperiode med en evaluering efter 2 år.


spidshjort, då og kalv                         1/10-31/1

Hjort større/ældre end spidshjort      1/12-31/12

De ændrede jagttider betyder, at de ældre hjorte har fred i brunsten og med en kortere jagttid skulle der gerne komme flere og ældre hjorte i bestanden.

Det er godt for dåvildet, det er godt for naturværdien og det er godt for alle der nyder, at se dåvildt i naturen.

Forvaltningsmæssig ansvarlighed og samarbejde på tværs af ejendomsskel er ønskeligt og nødvendigt fremover. Den ændrede jagttid kan måske gøre det nemmere, at afholde fælles jagtdage i feks. januar måned med fokus på afskydning af dåer og kalve.


Håber I modtager indstillingen i samme ånd som den er udarbejdet - med tanke for ansvarlig vildtforvaltning, der kommer både dåvildet og jægerne til gode."

På vegne af den regionale Hjortevildtgruppe

Med venlig hilsen

Henning Juul

Webmaster

Lars Knudsen     

______________________

Den regionale hjortevildtgruppe orienterer. se nedenstående. 

"Ved ikke at have jagt på de ældre hjorte i januar, er vores håb, at det bedre kan lade sig gøre, at samarbejde på tværs af

ejendomsskel evt med fællesjagter. Den nuværende afskydning er skæv og det gælder i første omgang om, at rette op på kønsfordelingen. Derefter er det vigtig, at få skabt et samarbejde og en fælles ansvarlighed med gennemsigtighed

omkring afskydningen og en fælles frivillig forvaltning hvor det er muligt


Har talt med formændene for Sydlollands Hjortelaug og Falster Hjortelaug og de er ser også positivt på forslaget.

Kan oplyse at der bliver afholdt en temaaften omkring råvildt og dåvildt den 5/2 i “Landsbyen” Våbensted, annonceres i Jæger januar nummer."


Mvh

Henning JuulWebmaster

Lars Knudsen                


______________________    

Møde 29. august 2018

Formanden, Peter Skude, bød de fremmødte velkommen. Der var et fint fremmøde, idet høsten var veloverstået uden nedbør i lokalområdet.

Peter skude orienterede de fremmødte om, at Kristian Stenkjær er stoppet som formand i den regionale hjortevildtgruppe. Den nye formand er, Skovfoged Henning Juul fra Nykøbing Falster.  

Da det generelt er muligt at søge regulering af dåvildt, er der to lodsejere i Vesterborg området som har ansøgt Naturstyrelsen om tilladelse til regulere et par kalve i Vesterborg. Lars Richter, Naturstyrelsen, beklager at han ikke var opmærksom På, at der var et lokalt hjortelaug i området, og at der fremadrettet vil blive taget kontakt til formanden for Nordlollands Hjortelaug inden der gives reguleringstilladelser i området.

Der skal ligeledes først opstilles vildtafværgemidler/skræmmemidler, før der kan blive tale om en reguleringstilladelse.

Formanden spurte indtil om der var nogen, der havde problemer med dåvildtet? Poul Theil oplyste, at der var nogle problemer nordligt for Nøbbet. Det kunne ses på afgrøderne på markerne omkring Katrinesminde. Mejetærsker piloten ser skader på markerne, dog ikke store problemer endnu.

Mogens Larsen, I Torrig skov er der ikke problemer med dåvildtet.

De fremmødte var enige om: At der frigøres én stor hjort, Fuldskuffel, i januar 2019 og én spidshjort og seks kalve i jagtsæsonen 2018/19.

Der blev ikke nedlagt mere i Nordlollands-hjortelaug end det, der blev besluttet 2017.

Kort over Nordlollands-hjortelaugs område kan ses her på linket: http://www.nordlollands-hjortelaug.dk/48189865 ”Set fra Maribo, er det det, der ligger til højre for hovedvej 9.”

Bestanden på Nordlolland: Et samlet bud er, at der er en bestand på ca. 40 - 45 dådyr inden for Nordlollands-hjortelaugs område, og det betyder, at der er en meget langsom tilvækst i området.

Formanden takkede for et godt møde.

Næste møde afholdes onsdag, i uge 35, 2019, kl. 18.30 - 20.00 i jagthytten Torrig skov.

Webmaster

Lars Knudsen    

Citat fra Foreningen af Danske Buejægere:

”Efter en lang – og til tider nervepirrende proces – er buejagt på det store hjortevildt i Danmark nu en realitet.

I dag d. 29.08.2018 satte miljøminister Jakob Ellemann-Jensen sin underskrift på: Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.
Med bekendtgørelsen indledes en fireårig forsøgsperiode med buejagt på det store danske hjortevildt (sikavildt, dåvildt og kronvildt).

– Selvom det har krævet en stor arbejdsindsats fra både Danmarks Jægerforbund og FADB, har det været det hele værd, siger en glad formand for FADB, Brian Lisborg, om processen.

Godt parløb
De to jagtpolitiske organisationer har gennem mange års forudgående arbejde klædt vores repræsentant i Vildtforvaltningsrådet godt på. Sidst i sept. 2017 behandlede man således emnet, som til FADBs bestyrelse og de fleste af vore medlemmers store tilfredshed endte ud i, at Rådet indstillede til ministeren, at man anbefalede en forsøgsperiode med buejagt på det store hjortevildt.

– At vi i begyndelsen af maj 2017 lige skulle løbe ind i et ministerskifte, og netop som alt var sat på skinner og så ud til at køre derudad, fik da lige i det øjeblik nerverne til at sitre en smule. Men uanset den uønskede spænding, udløste det lille bump lidt af den adrenalin, vi buejægere holder så meget af, fortsætter formanden med et skævt smil.

Når vi ved, hvad vi ved nu, er en humoristisk bemærkning da også helt på sin plads, for ministerskiftet fik jo ingen betydning på den proces, der var sat i gang.

Træk og slip
Med ministerens underskrift står det nu fast at muligheden for at drive buejagt på det store hjortevildt er en realitet om få dage.

– Hvor efterårssæsonen for vi buejægere de sidste mange år er startet d. 1. okt. med råvildtet, er den nu, med muligheden for at jage det store hjortevildt med buen, altså her fra 2018 rykket frem til 1. sept. Så tilbage er vel bare at ønske de af vore medlemmer, der har de muligheder, træk og slip, slutter formanden.

Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Krav til energi, pile og spidser:
Krav til bue og pil, som må anvendes til forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt
1. Krav til buen og pilen:
Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal anslagsenergien (Eo) være mindst 80 joule og pilevægten mindst 33 gram.
2. Krav til jagtodden (pilespidsen):
Ved jagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal jagtodden være med fast spids, mindst 3bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm”

Webmaster

Lars Knudsen   

Den 15. april 2018

Jægerrådene i Guldborgsund og Lolland samt den regionale hjortevildtsgruppe

inviterer til

Debatmøde om dådyrforvaltning

Kan vi – jægerne – enes om en fornuftig forvaltning, eller skal vi overlade det til Folketinget?

Oplægsholdere bl.a. Mads Flinterup, DJ, og formændene for de 3 lokale hjortevildtlaug.

Mødeleder Kristian Stenkjær

Tirsdag den 24. april kl. 19,00 i ”Landsbyen” i Våbensted

Entré 40 kr. inkl. kaffe og kage

Tilmelding til christian@clausen.mail.dk / 24254850 senest den 20. april
Nordlollands-hjortelaug


Notat af møde den 30. august 2017


Formanden bød de fremmødte velkommen. Der var et fint fremmøde i forhold til, at høsten igen trak ud på grund af meget nedbør i lokalområdet.


Peter stillede spørgsmålet, - ”skal vi fortsætte med den politik, som vi har startet i Nordlollands-Hjortelaug?”. Spørgsmålet blev drøftet af de fremmødte, og der var bred enighed om, at der igen i 2017 kan afskydes 5 kalve, ligesom der var enighed om at øge med yderligere en spidshjort, så der fremover kan nedlægges 2 spidshjorte i jagtsæsonen 2017. Der må fortsat ikke skydes hjorte større end spidshjort.


Formanden; - skal vi lave en lokal fredning? Drøftet og besluttet blev i enighed af de fremmødte, at der skal indstilles til hjortevildtforvaltningen, at der ønskes en særfredning på Nordlolland i en 3 årig periode fra dags dato. Peter kontakter den regionale hjortevildtgruppe.


Repræsentanten fra Knuthenlund: Vi bakker op om Nordlollands-hjortelags beslutninger indtil videre. PS. Det er kun buejægere, der går på jagt efter klovbærende vildt på Knuthenlunds gods.


Der blev ikke nedlagt mere i Nordlollands- hjortelaug end det, der blev besluttet 2016.


Kort over Nordlollands-hjortelaugs område kan ses her på linket: http://www.nordlollands-hjortelaug.dk/48189865 ”Set fra Maribo, er det det, der ligger til højre for hovedvej 9.”


Bestanden på Nordlolland: Et samlet bud er, at der er en bestand på ca. 40 dådyr indenfor Nordlollands-hjortelaugs område, og det betyder, at der er en meget langsom tilvækst i området.


Formanden takkede for et godt møde.


Næste møde afholdes onsdag, i uge 35, 2018, kl. 18.30 - 20.00 i jagthytten Torrig skov.

Webmaster

Lars Knudsen    

______________________________________________________________________   

Notat fra hjortelaugsmøde den 31. august 2016

Der mødte 11 deltagere fra Nordlolland området op til drøftelse om områdets dåvildtbestand.

Inviteret var igen i år herregårdsskytte Kristian Stenkjær.

Peter bød velkommen til de fremmødte. Peter indledte mødet med en kort status om, hvordan bestanden er på Nordvestlolland, og konklusionen var, at der ikke ses store rudler endnu i området, og at der ikke har været tilbagemeldinger fra området herom.

Kristian Stenkjær talte om reguleringen af hjortene, hvor han igen pointerede, at der kommer et tidspunkt, hvor det er en god ide at afskyde den gamle hjort, men det er området ikke til endnu ud fra de tilbagemeldinger, der indtil videre er indkommet fra området.

Hvad rører sig omkring hjortevildtet i Danmark. Vildtforvaltningsrådet startede 2014 på kronvildtet, og tiden er nu kommet til, at man begynder at se på forvaltningen af dåvildtet i Danmark.

Den nationale hjortevildtgruppe har taget fat i at rådgive ministeren om forvaltningen af kronvildtet.

Der har været hjortehøring hos Miljø- og fødevareministeren, Esben Lunde Larsen, på Christiansborg, hvad krondyr angår. Der arbejdes på, at der skal være 6 ugers jagt på kronhjortene. Fordelingen af hjortene er der forslag om, at der kan skydes én hjort pr. ejendom, og herefter én hjort pr. 100 hektar ejet ejendom. Der kan også blive tale om samme regel for dåvildtet, hvor forhandlingerne indledes i den nationale hjortevildtgruppe i løbet af den nærmeste tid. 

Kristian Stenkjær er i tvivl om, hvordan man eventuelt skal regulere på Lolland Falster, men det må tiden vise? 

Formanden opfordrede forsamlingen til, at de eventuelt fremkom med meninger hvorvidt, der stadig skal kunne skydes de 5 kalve, som har været besluttet de sidste 2 år.

Formanden sluttede af med, at han ser meget frem til den dag, hvor der kan fremvises et stort gammelt trofæ på dette årlige møde nedlagt under Nordlollands-hjortelaugs område. 

De fremmødte besluttede, at der i jagtsæsonen 2016 kan nedlægges 5 kalve og 1 spidshjort. Ps. Husk at melde tilbage til Nordlollands-hjortelaug.

Formanden takkede Kristian Stenkjær og de fremmødte for deltagelse. 

Se kort over Nordlollands-hjortelaugs område, og klik på billede for stort billede:  http://www.nordlollands-hjortelaug.dk/48189865   

Det blev besluttet, at det årlige hjortelaugs møde afholdes onsdag den 30. august - i uge 35 - 2017 kl. 18.30 -20.00 i jagthytten Torrig skov.

Notat  Lars Knudsen

Webmaster

Lars Knudsen 

________________________________________________

                   

          Nordlollands-hjortelaugs møde den 19. august 2015


Resumé:


Formanden bød velkommen til de 12 deltagere, der var mødt op. I den forbindelse måtte det konstateres, at uge 34 ikke er den rette uge at afholde mødet, idet cirka 30 havde meddelt, at de deltog på mødet, men på grund af høsten mødte kun 12 op, hvorfor det blev besluttet, at mødet fremover afholdes onsdag i uge 35. Næste årsmøde afholdes derfor onsdag den 31. august 2016 kl. 18.30 – 20.00.


”Mødestedet bliver annonceret sidst i juli 2016 på hjemmesiden.”


Der blev indberettet, at der er nedlagt en dåkalv i jagtsæsonen 2014 på Nordlolland.  


Igen i år havde hjortelauget inviteret Herregårdsskytte Kristian Stenkjær.


Orientering:


Kristian Stenkjær orienterede om vildtforvaltningsrådet, der rådgiver ministeren omkring hjortevildtjagt i Danmark. Mange organisationer er her repræsenteret. Læs mere her: http://naturstyrelsen.dk/75553


Den Sydlollandske bestand af dåvildt er der, hvor lodsejerne kan jage dyrene i efteråret fra solopgang til solnedgang – i Nordlollands Hjortelaug er målet imidlertid, en meget mindre bestand end på Sydlolland.


Sidste år blev der afholdt møder i hjortevildtgrupperne, og her blev der udarbejdet en forvaltningsplan, så vi ikke blot gør, som vi altid har gjort. Jagtloven giver i den forbindelse hjemmel til, at ministeren kan bestemme lokale jagttider, hvis vi ikke selv lokalt kan finde ud af at forvalte dyrbestandene. PS. Kristian Stenkjær: ”Den rigtige bestand af då- og Kronvildt er, at den ene halvdel af bestanden er hundyr og den anden halvdel er handyr.”


Hvis ministeriet går ind og bestemmer lokale jagttider, får man ikke indflydelse på jagttiderne. Det er derfor vigtigt, at lokale hjortelaug byder ind på forvaltningen, idet ministeren vil lytte til dem. - Det er derfor vigtigt, at vi fra laugene kommer med tilbagemeldinger om, at der lokalt er indgået aftale om, hvordan bestandene skal forvaltes.


Kristian Stenkjær orienterede om, hvordan man lokalt kan forvalte små og store bestande, men her er det Jægerforbundets ønske, at hjortelaugene selv kan forvalte den lokale bestand af dåvildt.


Citat Kristian Stenkjær; ” Ikke alle kan skyde den store hjort, men alle kan være stolte over at deltage i forvaltningen af den lokale bestand, og skulle der endelig falde en stor hjort pga. alderdom i skoven, skal man glæde sig over, at den har været med til at gøre bestanden bæredygtig i lokalområdet.


Aftalen fra 2014 blev drøftet. Om der også i 2015 skulle reguleres op til fem kalve, og på længere sigt kan der så ses på, om der skal reguleres i de store hjorte.   – Peter Skude foreslog, at vi fastholder aftalen fra 2014 – denne aftale var der flertal for.


Aftalen 2014: Kristian og medlemmerne af styregruppen ønskede, at der på mødet skulle findes en målsætning vedr. reguleringen af de 5 kalve, så vi til næste år kan bruge erfaringerne, som vi får i efteråret.


Målsætningen må være, at landmænd og skovejere på Nordlolland kan leve med bestanden af dåvildt.”


Beslutning:


Besluttet blev, at der stadig kan skydes 3 – 5 kalve.


Hvis du skulle nedlægge en dåkalv, bedes du meddele dette til webmaster Lars Knudsen på telefon 23435068.


Orientering om hjemmesiden:


Den nye hjemmeside - ”Lolland, Falster og Møn” - er tæt på at være tilgængelig for alle.


Peter rundede af efter god ro og orden.


Resumé


Webmaster

Lars Knudsen


____________________________________________


Stormødet 2015 i Nordlollands Hjortelaug, afholdes onsdag den 19. august kl. 18.30 - 20.00 i Torrig skov. Mødestedet er jagthytten Torrig skov.              


Kristian Stenkjær deltager som sidste år, og har nyt med om hjortelaug i Danmark generelt. 


Tilmelding til: Knudsen.lak@gmail.com    


   

 

_________________________________________________

       

Resumé af Nordlollands hjortelaugs møde den 20. august 2014

 

Formanden bød alle deltagere velkommen til mødet i jagthytten Torrig skov - hvor 31 tilmeldte var mødt op. Dagsordenen var forvaltningen af den lille bestand af det fritgående dåvildt på Nordlolland. De tilmeldte var en blanding af lokale jagtlejere, naboer, landmænd og private skovejere.

 

Til mødet var Kristian Stenkjær – formand for herregårdsjægerne og for hjortevildtgruppen m.fl. – inviteret til at sætte en dialog i gang med henblik på at komme frem til en fælles aftale om forvaltningen af den lille bestand, der huserer på Nordlolland.

 

Resumé:

Kristian Stenkjær indledte mødet med at fortælle om de organisationer, der arbejder i hjortevildtgrupperne.

 

Det er vigtigt at vide, hvor stor en bestand der er i området, før man begynder en adaptiv forvaltning. Dernæst skal området have fundet ud af, hvordan de lokale jagtlejere, landmænd og private skovejere kan komme til at arbejde godt sammen.

 

Herefter skal der findes nogle forskellige værktøjer, og det er her vigtigt, at man lokalt kan blive enige om, hvor stor en bestand, der skal være på Nordlolland. Kan man ikke lokalt blive enige, vil andre tage over med styringen af forvaltningen på Nordlolland.

 

Kristian stilles spørgsmål:

·         ”Kan du fortælle lidt om, hvordan dyrene går sammen i rudler”. Hertil svarede Kristian: Dåvildt har altid gået i rudler, og det betyder, at deres immunforsvar er stærkt. De kan gå og snuse til hinanden uden at smitte hinanden med sygdomme og forskellige virusser. Eksempelvis er de store bestande på Sydlolland meget sunde, og skovfoged Torben Christiansen Klampenborg dyrehave er meget imponeret over den frie bestands sundhed på Sydlolland.

 

·         ”En landmand mener, at dådyrene på Nordlolland allerede har trykket rådyrbestanden i enkelte skove”. Hertil svarede Kristian: Rådyr og dådyr kan sagtens gå sammen, så lang tid at græsset ikke er nedgræsset. - Dyrene lever for øvrigt af vidt forskellig føde.

 

Kristian stiller de fremmødte spørgsmålet; skal vi begynde at skyde dyrene, eller skal der være 25 til 100 individer, inden vi begynder at jage dem. Hvad mener I?

 

En landmand berettede om, hvordan udviklingen havde været i gennem de sidste år omkring Rosningen skov, hvor der står få dyr af den samlede bestand på Nordlolland. Landmanden fortalte, at naboerne omkring skoven godt kan tåle, at der er få dyr i området, men der må ikke blive så mange, at de spiser alt i haver m.m.

 

På Egholm har man sået foderrækker, for at dyrene kan æde sig mæt her. Kristian oplyste, at dyrene er sådan indstillet, at de går efter de bedste afgrøder, om de så skal springe større dele af marker over for at få den føde, der passer dem bedst på årstiden. 

 

Afskydning blev drøftet:

Flere spørger ind til, hvad der ville ske, hvis man begyndte at skyde nogle af kalvene. Kristian oplyste, at dyrene umiddelbart vil blive mere vilde, og at bestanden ikke vil udvikle sig så hurtigt. En kommentar fra en af deltagerne var, at der allerede må være jægere, der har skudt enkelte dyr, idet bestanden ikke har udviklet sig meget de sidste år.

 

En af lodsejerne foreslog, at der kunne skydes 5 kalve i efteråret 2014, og at man absolut ikke skyder smaldå, dåer, spidshjorte, stanghjorte, halvskufler og fuldskufler på Nordlolland!

 

Nedenstående blev besluttet:

 

Kristian og medlemmer af styregruppen ønskede, at der på mødet skulle findes en målsætning om reguleringen af de 5 kalve, så vi til næste år kan bruge erfaringerne, som vi får i efteråret.

Målsætningen må være, at landmænd og skovejere på Nordlolland kan leve med bestanden af dåvildt.

 

3 ejendomme meldte sig til at skyde hver én kalv.

 

Det blev besluttet, at næste stormøde lokalt i Nordlollands Hjortelaug afholdes onsdag i uge 34, 2015. Info herom medio juli 2015.    

 

Afslutning:

 

Tidligere på mødet orienterede Kristian, Thyge Andersen og undertegnede om planerne for et fælles hjortelaug på Lolland – Falster og Møn. Thyge Andersen oplyste, at Hempel fonden og Halsted Kloster Gods havde doneret 17.000,00 kroner til blandt anden en fælles hjemmeside m.v. for det fælles hjortelaug.

 

Formanden, takkede alle fremmødte for en god dialog.

Tak til Kristian Stenkjær.

 

På vegne af Nordlollands hjortelaug

Lars Knudsen

    

Sort råbuk set på Nordvest Lolland

Til alle Bukkejægere på Nordvestlolland kan det oplyses, at der i april 2014 er observeret en sort råbuk.

SKYD DEN NU IKKE, MEN LAD DEN VÆRE I FRED! Hvis du skulle være heldig at se den, så meld tilbage her på siden.

Husk første lørdag efter den 16. maj, er det tælledag for dåvildtet på Nordvest Lolland. Meld endelig tilbage med, hvad I har set af dåvildt. 

På forhånd tak


Historie om skadet spidshjort

Af Egon Hansen, Nakskov:
Jeg opdager en buk ude på marken, fra min have i kanten af Nakskov, og jeg tager mit kamera med ud, og får taget nogle billeder.
Derefter kører jeg på arbejde. Da jeg kommer hjem hen på eftermiddagen, undrer det mig lidt, at bukken stadig ligger på samme sted, da det jo er et meget åbent område. Min kone fortæller, at den har ligget der hele dagen.
På et tidspunkt rejser den sig, og halter et stykke af sted for igen at lægge sig. Det sker herefter et par gange.
Jeg ringer til Politiet, og bliver her henvist til 1812 ”Dyrenes beskyttelse”.
Her kommer jeg til at tale med en dame, som spørger om der er frisk blod, eller om det er en tidligere skade. Jeg kan ikke svare hende på spørgsmålet, men siger, at jeg står i min have, og kan se ud til, hvor dyret er, og at jeg kan se, at det lider.
Min nabo, er nu kommet hjem, og vi får sammen fat på en schweisshundefører, som kommer, og afliver ”bukken”, som viste sig at være en dåhjort. Et noget udsædvanlig syn så tæt på byen. Som det ses på billede oven over har hjorten brækket højre bag løb. 

TAK FOR HJÆLPEN
Egon Hansen
Nakskov

Nyheder

Den 5. maj 2012....
Siden er opdateret: Se nyheder "Sort råbuk på Lolland.

Den 6. juni 2011....
Siden er opdateret: Se menuen optælling.

Den 23. april 2011...
Hjemmesiden er opdateret: Læs under menuen "Optælling"

Den 4. april 2011...
Under en markvandring udenfor Torrig skov - fredag den 1. april 2011 - fandt et af medlemmerne fra konsortiet et sikkert tegn på, at der er dådyr i området. Derudover blev der observeret 2 dåer samme dag. Observationen fandt sted kl. 18.09, og dette er ikke en aprilsnar, fortæller Thomas Frederiksen. Se billederne under menuen galleri  

Den 29. marts 2011....
Siden er opdateret: Læs under menuen "Nyt fra hjortelaug".

Den 8. marts 2011....
Nordlollands hjortelaugs nye hjemmeside er nu online på internettet, og du har nu mulighed for at følge arbejdet med den lille bestand af dåvildt, som findes på Nordlolland.

Webmaster 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.01 | 09:37

Dåkalv skudt i Torrig Skov lørdag d. 19. januar 2019, under trykjagt.

...
16.12 | 09:13

Spidshjort skudt i Torrig Skov lørdag d. 15. dec. 2018 under trykjagt.

...
24.11 | 10:31

24. november 17.

Til orientering kan det oplyses, at der er nedlagt 2 hjorte, og at der er nedlagt én dåkalv, samt at der er dræbt én spidshjort i trafikken.

...
19.09 | 16:38

Du kan også til J C.

...
Du kan lide denne side